Autismus

Cílem projektu Autismus je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt Autismus primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám systematickou a komplexní profesionální pomoc.

Finanční podporu získávají zařízení školského i neškolského typu, která poskytují či mají v plánu poskytovat lidem s autismem vzdělání a péči odpovídající evropskému standardu.

Autismus

V České republice žije zhruba 25 000 osob s poruchami autistického spektra/ pervazivní vývojovou poruchou (dále jen PVP). Každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem/PVP. Tyto děti a posléze dospělí potřebují odbornou péči prakticky od narození až do smrti. Ačkoliv se již situace v naší republice za posledních deset let mírně zlepšila, síť odborných zařízení (diagnostických, školských a sociálních) je dosud nedostatečná. Děti nejsou zavčas a kompletně diagnostikovány, chybí dostatečně informovaní a specializovaní poradenští pracovníci, na mnohých místech republiky chybí školy poskytující lidem s autismem speciální péči, na které jejich vzdělávání závisí. Děti bez mentálního handicapu s přidruženou pervazivní vývojovou poruchou mají se zařazením do školy extrémní potíže. Jejich fungování ve škole je závislé na přítomnosti asistenta. Financování asistenta však závisí pouze na benevolenci úřadů. V rámci projektu autismu se snažíme o systematické zlepšování této situace.


Definice autismu a PVP:

  • Pervazivní znamená všepronikající, tento typ poruch patří k nejzávažnějším vrozeným poruchám dětského vývoje. Dítě má závažné problémy v oblasti komunikace, sociálního chování a v oblasti představivosti. Poruchy autistického spektra doprovází specifický vzorec chování, jehož součástí mohou být i takové projevy jako je destruktivita, agresivní a sebezraňující chování.
  • Mnohé faktory či jejich kombinace vedoucí ke vzniku poruchy se dosud nepodařilo odhalit.
  • Autismus je poruchou organickou, nicméně umístění a rozsah lézí není dosud jednoznačně lokalizován. Díky multifaktoriálnímu charakteru poruchy se předpokládá, že to není ani možné. Autismus se tak stává v podstatě behaviorálním syndromem, kdy je stanovena diagnóza na základě projevů chování bez ohledu na možnou příčinu vzniku. Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.).
  • Jediným prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče.
  • K úplnému vyléčení autismu v 98% případů nedochází. Na druhé straně speciální výchova mírní behaviorální problémy, byl zaznamenán nárůst IQ, zvýšení adaptability a samostatnosti. Pokud osoby trpící autismem nemají speciální přístup založený mimo jiné na hluboké znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických klinikách s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

Lidé s autismem jsou dnes vlastně handicapováni dvakrát. Jejich vývoj je primárně hluboce narušen v oblasti komunikace, socializace a abstraktního myšlení již od raného dětství. Navíc schopnosti, se kterými přišly na svět, nedokáží bez speciálního přístupu, kterého se jim ne vždy dostává, využít.
 

Sponzorují    ČSOB     Chamanne     Řízení letového provozu     Diplomatic Spouses Association